Všeobecné obchodní podmínky

Článek 1: Úvodní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen “VOP”) upravují veškeré obchodní vztahy mezi poskytovatelem služby hellodriver.cz spoleřností hellodriver s.r.o., IČO 08574065, Vojenova 5, Praha 8, 180 00 (dale jen “poskytovatel”) a klientem, který si objednal pronájem osobního řidiče a případné další související služby (dale jen “klient”). Služba hellodriver.cz umožňuje pronájem kvalifikovaných osobních řidičů dle požadavků klienta (dále jen „ smluvní řidič“). 

Článek 2: Uzavření smlouvy a její obsah

 1. Objednávka služeb probíha e-mailem či po telefonu a klient jejím potvrzením přijímá tyto VOP.

 2. Smlouva je uzavřena písemným (e-mail) či telefonickým potvrzením objednávky klienta.

 3. Smlouva se uzavírá vždy na konkrétní časové období za konkrétních podmínek určených v objednávce.

 

Článek 3: Povinnosti smluvních stran

 1. Poskytovatel je povinen:

  • Poskytnout Smluvního řidiče s platným řidičským průkazem, licencí pro přepravu osob a kompletním vyškolením hellodriver.cz za v objednávce definovaných podmínek.

  • Mít se svými řidiči uzavřenou smlouvu o mlčenlivosti týkající se veškerých informací získaných v souvislosti s poskytováním služby.

  • Uhradit pokuty za dopravní přestupky způsobené řidičem vozidla v době trvání jízdy a dále pouze ty škody, ke kterým dojde na základě ztráty nebo krádeže klíčů, nářadí a dalšího vybavení vozidla v době trvání jízdy. Poskytovatel ovšem nenese odpovědnost za jakékoliv další škody vzniklé v průběhu poskytování služby.

 2. Klient je povinen:

  • Zajistit, že vozidlo určené k jeho přepravě je způsobilé provozu na veřejných komunikacích dle platných právních norem a je vybaceno povinnou výbavou.

  • Během jízdy hradit náklady související s provozem jeho vozidla (pohonné hmoty, mýtné apod.), pokud objednávka vysloveně nedefinuje podmínky jinak.

  • Mít sjednané havarijní pojištění vozu bez omezení na konkrétního řidiče. Pakliže klient nemá sjednané havarijní pojištění, případně má havarijní pojištění s podmínkou na konkrétního řidiče, přijímá odpovědnost za veškeré škody vzniklé během poskytování služby.

 

Článek 4: Cena za služby

 1. Cena za poskytnuté služby je vždy vyúčtována zpětně na základě skutečnosti. Cena je kombinací hodinové sazby za pronájem řidiče a souvisejících nákladů (doprava řidiče, ubytování, diety atd.)

 2. Cena za služby je splatná 14 dní ode dne vystavení fakury.

 3. V případě prodlení s úhradou svého peněžitého dluhu je klient povinen poskytovateli uhradit úrok z prodlení ve smluvené výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.

 

Článek 5: Postup v případě škodní události

 1. V případě dopravní nehody, odcizení nebo poškození vozidla a nebo jeho části a dále v případě, kdy došlo v důsledku dopravní nehody k poranění nebo usmrcení osob (nezávisle na zavinění) je smluvní řidič ve spolupráci s klientem vždy povinen přivolat policii za účelem prošetření dopravní nehody.

 2. Dále je smluvní řidič ve spolupráci s klientem povinen zajistit soupis všech účastníků dopravní nehody, jakož i svědků, včetně osobních údajů zúčastněných a dále je povinen zajistit popis vozidel - účastníků nehody - a zaznamenat jejich RZ. 

 3. Je-li vozidlo v důsledku dopravní nehody nepojízdné, je klient povinen poskytovateli sdělit způsob jeho zabezpečení proti dalšímu poškození či odcizení, pokud bude požadovat součinnost od poskytovatele či smluvního řidiče

 4. V případě, že klient neobdrží protokol "Hlášení nehody a poškození vozidla“ od Policie ČR a obdrží je poskytovatel či smluvní řidič, je poskytovatel povinen tento protokol okamžitě předat klientovi. Poskytovatel, resp. smluvní řidič je povinen poskytovat Policii ČR, zájemci a jeho pojišťovací společnosti součinnost při vyšetřování nehody, v rámci likvidace škodní události, popř. v rámci soudního řízení.

 

Článek 6: Řešení sporů a rozhodné právo 

 1. Vztahy mezi firmou a klientem se řídí českým právem.

 2. Všechny spory mezi stranami vzniklé z uzavřené smlouvy nebo v souvislosti s ní budou strany řešit především vzájemnou dohodou. V případě, že nedojde k dohodě, budou spory řešeny u místně a věcně příslušného soudu žalovaného. 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2019.